Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 25, 2021
Clients  >  Ajudes familiars  >  Tarifa social

Tarifa social

Qui es pot beneficiar d'aquesta ajuda?

Els sol·licitants d’aquesta tarifa social han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents: 

 

 • Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

 • que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon.

   

 •  Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.

 • que tinguin una edat mínima de 60 anys.

 • que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon.

 •  Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

 • que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon.


 • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalida i invalidesa. 
 • Destinataris dels fons de la prestació económica de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques.
 • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
 • Perceptors del fons de la Llei General de la Discapacitat (LGD).
 • Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situación de vulnerabilitat económica o en risc d'exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l'Administració local competent.

 

Com s'aplica?

La tarifa social consisteix en l'aplicació de les següents bonificacions:

   • Una reducció del 75% de la quota fixa en el cas de subministrament per comptador o del 75% del cost del primer mínim d’aigua en el cas de subministrament mitjançant aforament.
    • Aplicar al segon bloc de consum el mateix preu establert per al primer bloc.

     

     Com es pot sol·licitar?

      

     Per poder gaudir d’aquesta tarifa social, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant el període de temps comprès entre el primer de gener i el 20 de Febrer de cada any.

      

     Per facilitar la tramitació hem fet coincidir els requisits per ser beneficiaris d’aquesta ajuda amb els del cànon social de l’Agència Catalana de l’Aigua, de manera que s’aplicarà a aquells abonats que tinguin concedida l’ajuda de l’ACA.

     Top