Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Empresa  >  Qui som ?

Qui som ?

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA) és una societat privada municipal amb capital 100% de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que adopta la forma de societat anònima i que inicià les seves operacions el dia 1 de gener de 1993.

 

El model de les Societats Anònimes Municipals té com  a objectiu fonamental incrementar la qualitat de la vida dels ciutadans mitjançant l’oferta d’uns serveis ajustats a les seves necessitats. Els pilars bàsics de la gestió d’aquestes societats són:

 

Eficàcia:                      Ajust entre objectius i resultats

Eficiència:                   Optimització entre recursos i resultats

Responsabilitat:          Consecució de fites, superant la simple justificació de l’acompliment formal de les normes.

“Management públic”: Incorporació, de forma selectiva, de les maneres d’operar del sector privat.

 

Són objectius essencials d’EMAVSA optimitzar la disponibilitat d'aigua potable per satisfer les necessitats de la població, gestionant les fonts de subministrament segons criteris de sostenibilitat mediambiental: optimització dels recursos disponibles i augment de la versatilitat de les fonts de subministrament, així com aconseguir una gestió de qualitat del servei de clavegueram. Tot això cercant la màxima eficàcia i el menor cost de les inversions d'acord amb les expectatives de fiabilitat i període de vida de les infraestructures que el tipus de servei requereix, i que això permeti donar una cobertura integral del servei.

 

L’objecte social d’EMAVSA fonamentalment consisteix en la realització de les següents activitats: 

 

  • La prestació i realització del servei d’abastament i sanejament d’aigua en el municipi de Vilafranca del Penedès, gestionant la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris.
  • Realització de tasques de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram.
  • Execució d’altres tasques relacionades amb el cicle integral de l’aigua.
  • La prestació del servei es pot estendre a altres municipis de la comarca de l’Alt Penedès.
A més de Vilafranca del Penedès, també gestiona el subministrament d’aigua d’altres municipis  de la comarca de l’Alt Penedès ocupant-se de la conservació, reposició i millora de la xarxa d’abastament, administrant els recursos hídrics disponibles per tal de donar la màxima garantia de quantitat i qualitat a totes les poblacions servides. Concretament aquests municipis són Les Cabanyes, Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès, Olèrdola , Santa Margarida i Els Monjos i La Granada. 

 

A 1 de gener de 2019 el nombre d’abonats és de 27.097, abastint a una població aproximada de  56.300 habitants.

 

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA) forma part de l’ASAC (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya). L’ASAC és una associació professional de la que poden ser membres totes les persones físiques i jurídiques que es dediquin a la gestió de l’aigua. L’objecte social de l’entitat es basa en la coordinació i realització d’estudis, per tal de millorar els serveis d’aigua i sanejament. Atès que té personalitat jurídica pròpia pot representar als seus associats de forma col·lectiva davant de l’Administració Pública.

 

EMAVSA també és membre de GIAC (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya). Aquesta entitat va ser fundada el 5 de novembre de l’any 1997 com una associació d’interès econòmic (AIE) on s’integraven societats anònimes municipals catalanes que gestionen el cicle integral de l’aigua. Posteriorment ha evolucionat a una altra forma jurídica i ara és una societat anònima (SA), ens de gestió directa de CONGIAC, amb participació d’Ajuntaments i altres entitats locals catalanes, que gestionen el cicle de l’aigua de les seves poblacions.

 

Aquestes entitats locals són  Reus, Manresa, Mataró, El Prat del Llobregat, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

 

Té tres línies mestres:

 

  • Augmentat la representativitat de les empreses que la formen davant de tercers.
  • Assolir sinèrgies entre els seus membres.
  • Oferir l'experiència adquirida a altres municipis.
Top