Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Empresa  >  Infraestructures

Infraestructures

XARXA D’ABASTAMENT

 

L’explotació d’un sistema d’abastament d’aigua potable és la realització de les operacions tècniques de captació, transport, potabilització i distribució de l’aigua garantint-ne la regularitat, la qualitat en origen i destí, la quantitat i l’equilibri de disponibilitat en tot l’àmbit servit, incloent els treballs de manteniment, reposició, substitució i reparació de les instal·lacions, per tal de garantir l’eficàcia de la prestació del servei, tal com la seguretat, regularitat i continuïtat del subministrament d’aigua a través de la xarxa gestionada, en les condicions fisicoquímiques i bacteriològiques exigides per la legislació aplicable a les aigües potables de consum públic. 

L’explotació de l’àmbit de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA) queda determinada per les diferents característiques dels diferents municipis gestionats, és a dir, existeixen municipis com Olèrdola, amb uns termes municipals de gran extensió, i formats per diferents nuclis disgregats, els quals majoritàriament, disposen d’un sistema d’abastament aïllat i específic, i per tant, l’explotació global del terme municipal implica una gran dificultat. 

Actualment la tendència d’explotació d’EMAVSA implica la interrelació de les diferents aportacions, i dels diferents subministraments, per tal de diversificar les hipòtesis d’explotació i garantir el subministrament als diferents municipis gestionats. Aquest entramat de canonades, també minimitza l’impacte de les puntes de consums a municipis concrets, és a dir, la relació existent entre les diferents conduccions permet derivar els cabals de forma que les puntes de consum singulars quedin compensades amb la totalitat del cabal circulant.

MILLORES XARXA 

Per al compliment dels objectius d’EMAVSA és necessari invertir per tal de garantir la fiabilitat del sistema, i millorar les infraestructures. Per a implantar una estructuració òptima de la xarxa d’abastament, de manera que el sistema disposi d’una xarxa de transport i una de distribució per a cadascun dels sectors que definiran el sistema global d’abastament a Vilafranca del Penedès, actualment s’estan desenvolupant una sèrie de millores de la xarxa d’abastament, planificades anualment segons uns criteris pre-definits: homogeneïtzació de pressions, establiment de sectors, reforç i renovació de la xarxa amb l’objectiu de condicionar el sistema per poder ser controlat, i al mateix temps, augmentar la fiabilitat mitjançant la disminució d’avaries a la xarxa.

 

XARXA DE SANEJAMENT 

Les infraestructures que formen el sistema de sanejament municipal són aquelles que recullen les aigües pluvials i residuals transportant-les per un entramat de 123 km de col·lectors del clavegueram municipal fins a l’estació depuradora més propera, per fer-hi el tractament.

 

L’empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA realitza les tasques de manteniment preventiu i correctiu dels elements que formen la xarxa de sanejament de Vilafranca del Penedès (Col·lectors de pluvials, residuals i unitaris, pous de registre i embornals) des de l’any 2000.

 Els eixos estratègics que defineixen la gestió de la xarxa de drenatge són: 

 

  • Optimització del recursos de l’Empresa destinats al manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram.
  • Disseny de les infraestructures de sanejament, als projectes de desenvolupament urbanístic dels nous espais, segons criteris establerts al Pla Director de Clavegueram.
  • Realització d’inversions destinades a la millora de les infraestructures de drenatge.

Top