Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Portal transparència  >  Normativa i informació jurídica  >  Estatuts

Estatuts

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A.

ESTATUTS

Art. 1. DENOMINACIO.- D’acord amb l’art. 238 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la legislació mercantil vigent, ha estat constituïda la societat privada municipal “Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A.”. La societat s’adaptarà a les determinacions de la vigent Llei de Societats Anònimes, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

La societat actuarà amb subjecció a les normes del dret mercantil, sens perjudici de les normes especials sobre les empreses públiques, i tindrà plena personalitat jurídica i patrimonial.

Art. 2. DURACIO.- La societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà les seves operacions el dia 1 de gener de 1.993.

Art. 3. OBJECTE.-

1. La societat mercantil de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès tindrà per objecte la prestació del servei d’abastament i sanejament d’aigua en el municipi de Vilafranca del Penedès; igualment realitzarà tasques de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi, i podrà executar també altres tasques relacionades amb el cicle de l’aigua. La prestació del servei podrà estendre’s a d’altres municipis de la comarca de l’Alt Penedès, previ acompliment en tot cas de les disposicions legals vigents.

2. La societat tindrà també per objecte la producció i la comercialització d’energies alternatives d’acord amb la normativa vigent, per tal de reduir l’emissió a l’atmosfera de diòxid de carboni i de gasos d’efecte hivernacle en general, i de contribuir a mitigar el canvi climàtic. A aquest efecte, la societat podrà operar dins del marc legal vigent com a Empresa de Serveis Energètics (ESE).

Art. 4. DOMICILI.- La societat serà legalment de nacionalitat espanyola i tindrà el seu domicili a Vilafranca del Penedès, (Barcelona), plaça de Jaume I nº 8, baixos. La Junta General està facultada per a canviar aquest domicili, així com per a crear, suprimir i traslladar sucursals i delegacions, estudis i representacions amb subjecció a la legislació vigent, i tot això sens perjudici de l’obligació legal de celebrar les sessions de la Junta General a la Casa Consistorial.

Art. 5. CAPITAL SOCIAL.- El Capital social es fixa en 301.771,182671 euros i està dividit i representat per mil set-cents cinquanta accions nominatives de 172,440676 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades i de classe única. Els números de les accions són de l’ú al mil set-cents cinquanta, ambdós inclosos.

Art. 6. TITULARITAT DE LES ACCIONS.- Totes les accions pertanyen a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i són intransferibles. Els títols representatius de les accions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del Consell d’Administració i per un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell. La societat no preveu l’emissió de títols múltiples.

Art. 6 bis. CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI INSTRUMENTAL I SERVEI TÈCNIC.-

1. L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a l’efecte del que preveuen els articles 4.1 n) i 24.6 del vigent Text refós de la Llei de contractes del sector públic, o la norma equivalent futura en cada moment vigent.

2. També té la condició de mitjà propi i servei tècnic dels ens públics locals, principalment Ajuntaments, que subscriguin amb aquesta finalitat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per tal que aquest els presti, mitjançant l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., serveis inclosos en l’objecte social que preveu l’article 3 d’aquests estatuts.

3. L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les administracions i ens locals a què es refereixen els apartats anteriors, està obligada a realitzar els treballs, prestacions i serveis que, en les matèries que constitueixen l’objecte social de l’empresa, li encarreguin aquestes administracions i ens públics locals.

4. Ni l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, podran participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per les administracions públiques o ens locals de les que siguin mitjà propi. Tanmateix, quan no concorri cap licitador podrà encarregar-se a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A. l’execució de l’activitat objecte de licitació pública.

5. L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la gestió de serveis realitzats per l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A. per a les administracions i ens públics de les que sigui mitjà propi es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents, que hauran de ser objecte d’aprovació per l’administració o entitat que formuli l’encomana. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals d’execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.

Art. 7. ORGANS DE LA SOCIETAT.- L’administració, govern i representació de la societat correspon als següents òrgans: 1.- La Corporació Municipal en funcions de Junta General. 2.- El Consell d’Administració. 3.- La Direcció.

Art. 8. LA JUNTA GENERAL.-

a) El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determinen.

b) Les sessions de la Junta General poden ésser ordinàries o extraordinàries.

La Convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l’adopció d’acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, s’acomodaran a les disposicions legals i reglamentàries per les quals es regeix la Corporació Municipal.

Seran President i Secretari de les Juntes Generals l’Alcalde de Vilafranca del Penedès i el Secretari General de la Corporació, respectivament.

c) La Junta General es reunirà preceptivament i amb el caràcter d’ordinària una vegada l’any, dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Tota Junta que no sigui la prevista a l’apartat anterior tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

d) La Junta General es reunirà a convocatòria de l’Alcalde, per la seva iniciativa o a petició dels membres de la Corporació que segons la legislació sobre règim local vigent puguin sol·licitar la celebració de reunions extraordinàries i, a més de les facultats previstes a l’apartat c) d’aquest article, tindrà les següents:

- Nomenar, renovar o separar del seu càrrec als membres del Consell d’Administració de la societat.

- Fixar, si s’escau, la remuneració dels consellers.

- Modificar els estatuts.

- Augmentar o disminuir el capital social.

- Les altres que legalment resten atribuïdes a la Junta General, i especialment les enunciades a la Llei de Societats Anònimes de 22 de desembre de 1.989.

e) De cada reunió de la Junta General s’aixecarà acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes i forma que hagin de tenir les del Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i s’inscriuran en un llibre especial d’actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari.

Art. 9. EL CONSELL D’ADMINISTRACIO.-

a) L’administració i representació de la societat estarà a càrrec del Consell d’Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a nou ni inferior a cinc.

Els Consellers seran designats per la Junta General entre persones idònies que reuneixin les condicions legalment exigibles, i no podran en cap cas ocupar càrrecs a la societat les persones incurses en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les regulades a la Llei 25/1983, de 26 de desembre. Els membres de la Corporació Municipal podran formar part del Consell d’Administració, respectant-se les limitacions numèriques que la normativa sobre règim local pugui exigir.

b) El mandat dels Consellers durarà quatre anys, sens perjudici de la facultat de separació que en qualsevol moment pot exercitat la Junta General.

Tanmateix, i en tractar-se d’una societat dependent de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’estableix que el Consell d’Administració cessarà en el moment en què finalitzi el mandat de la Corporació municipal, si bé continuarà en funcions per a l’administració ordinària fins que es procedeixi al nou nomenament que correspongui.

c) La Junta General designarà entre els membres del Consell d’Administració al President d’aquest òrgan, fins un màxim de dos Vice-presidents que pel seu ordre el substitueixin i al Secretari, podent aquest darrer pertànyer o no al Consell.

d) Al President li correspon vetllar per tot el que fa referència al bon ordre de les reunions, la seva convocatòria, inspecció i vigilància de tots els actes i acords del Consell, i representar a la Societat i al Consell en tot el que sigui necessari, sens perjudici de les atribucions d’altres òrgans socials.

El Vice-president primer i, en el seu defecte, el segon, substitueixen el President en els casos d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat d’aquest.

e) El Consell d’Administració es reunirà cada tres mesos com a mínim, sens perjudici que ho faci tantes vegades com exigeixi l’interès de la societat, mitjançant convocatòria del President. També serà convocat pel President del Consell quan ho sol·liciti per escrit un terç com a mínim dels seus membres, expressant els punts que s’haurien de tractar. En aquest supòsit, el President convocarà el Consell dins del termini de set dies a partir de la recepció de la sol·licitud, i hauran de figurar en l’ordre del dia els extrems assenyalats pels sol·licitants, sens perjudici que, si ho estima convenient, pugui introduir a l’esmentat Ordre del Dia altres qüestions d’interès per a la societat.

f) Les sessions del Consell s’han de convocar, com a mínim, amb tres dies hàbils d’antelació, havent-se d’acompanyar a la convocatòria el corresponent Ordre del Dia.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió la meitat més un dels seus components. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels Consellers presents a la sessió i, en cas d’empat, decidirà el President amb vot de qualitat. El President podrà sol·licitar la presència d’empleats municipals o de la societat per tal que, a títol d’assessors, puguin assistir a les deliberacions del Consell amb veu però sense vot.

Si hi assisteix el Sr. Alcalde i no és membre del Consell, serà President d’Honor de la reunió, no podent exercitar però el dret de vot.

g) Els acords del Consell d’Administració es consignaran en actes transcrites al llibre corresponent, i seran signades pel President i el Secretari.

En cas d’absència, impossibilitat o vacant del Secretari, n’exercirà les funcions i aixecarà l’acta el Director de la Societat.

h) El Consell d’Administració té les més àmplies facultats per a la gestió dels negocis de la Societat, assumint tots els assumptes relatius al seu gir i tràfic mercantil i obligant-la amb els seus actes i contractes, estant-li atribuïdes la totalitat de les facultats que no es trobin expressament encomanades a la Junta General per aquests estatuts o per la llei. En aquest sentit, podrà fins i tot alienar, gravar, hipotecar o executar tota mena d’actes de rigorós domini i lliure disposició sobre béns mobles i immobles.

Amb total independència del que disposa el paràgraf anterior i sense el seu menor menyscaptament, s’anuncien com atribucions del Consell d’Administració les següents:

- Aprovar i trametre a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els seus programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent, tal com disposa l’art. 149.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. Igualment, el Consell proposarà o informarà les modificacions que, en relació amb els seus estats de previsió de despeses i ingressos, s’hagin d’efectuar durant l’exercici.

- Deliberar sobre normativa laboral, condicions de treball, contractació i règim econòmic del personal de la Societat, podent acordar a l’efecte regles generals o especials.

- L’aprovació de les clàusules a que hauran de sotmetre’s les contractacions de la Societat. En aquest sentit i pel que fa a contractació, la Societat es subjecta al dret privat, si bé l’adquisició de béns i l’execució d’obres s’han de sotmetre a procediments que d’adaptin als principis de publicitat i concurrència.

- Fixació de les tarifes i preus aplicables a les activitats realitzades per la Societat.

- Efectuar el seguiment de les activitats de la Societat i dels serveis que presta, tot establint-ne les pautes generals.

- L’elaboració de propostes a l’Ajuntament de Vilafranca per tal que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que afectin directament o indirecta l’activitat de la societat.

Art. 10. LA DIRECCIO.-

a) El Consell d’Administració nomenarà un Director, que reuneixi els requisits legalment exigibles.

b) En l’acord de nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixin, jerarquia en el seu cas, la seva remuneració, els terminis i causes d’acabament de les seves funcions i la resta d’aspectes necessaris per a atorgar al seu favor poders de representació de la Societat, amb les facultats que siguin adients per a la seva comesa.

c) El Director podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d’Administració a requeriment d’aquest.

 

Art. 11. EXERCICIS SOCIALS. BALANÇ.-

a) Els exercicis socials començaran el dia 1 de gener i finalitzaran el dia 31 de desembre de cada any.

b) Dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici social, el Consell d’Administració formularà en legal forma l’inventari-balanç, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l’informe de gestió i la proposta de distribució del resultat. Els membres de la Junta General tindran dret al coneixement i examen dels comptes anuals i dels seus antecedents durant els quinze dies precedents a la celebració de la Junta General corresponent.

c) En el cas que d’acord amb el balanç aprovat es produeixin beneficis, aquests es destinaran a reserva legal o voluntària o bé es destinaran al pagament de dividends a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, respectant en tot cas estrictament les disposicions legals vigents.

Art. 12. DISSOLUCIO I LIQUIDACIO.-

a) La Societat es dissoldrà per la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 260 de la Llei de 22-12-89 sobre societats anònimes. Igualment, la societat es dissoldrà obligatòriament en els casos de pèrdues que excedeixin de la meitat del capital social, resolent en aquest cas la Corporació Municipal sobre la continuïtat i forma de prestació del servei.

b) Dissolta la societat s’obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre senar de liquidadors que, atenint-se als acords de la Junta General d’Accionistes, la qual conservarà durant aquest període la seva sobirania a efectes liquidatoris, assumiran les funcions que assenyala l’art. 268 i següents de la Llei de Societats Anònimes.

 

Vilafranca del Penedès, desembre de 1992Top