Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de gener 26, 2021
Portal transparència  >  Informació institucional i organitzacional  >  Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

L’administració, govern i representació de la societat correspon als següents òrgans:

  • La Corporació Municipal en funcions de Junta General
  • El Consell d’Administració
  • La Direcció

Link a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca, Consistoris:

http://www.vilafranca.org/html/ajuntament/historic/consistoris.html#anch-0

 

Els membres del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU no perceben cap tipus d’indemnització per assistència.

COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A.U.

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT
El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determinen.
Les sessions de la Junta General poden ésser ordinàries o extraordinàries.
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l’adopció d’acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, s’acomodaran a les disposicions legals i reglamentàries per les quals es regeix la Corporació municipal.

La Junta General tindrà les següents facultats:

  • Censurar la gestió social, aprovar els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat.
  • Nomenar, renovar o separar del seu càrrec als membres del Consell d’Administració de la societat.
  • Fixar, si s’escau, la remuneració dels consellers.
  • Modificar els estatuts.
  • Augmentar o disminuir el capital social.
  • Les altres que legalment resten atribuïdes a la Junta General, i especialment les enunciades a la Llei de Societats Anònimes de 22 de desembre de 1989.

COMPETÈNCIES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
El Consell d’Administració té les més àmplies facultats per a la gestió dels negocis de la Societat, assumint tots els assumptes relatius al seu gir i tràfic mercantil i obligant-la amb els seus actes i contractes, estant-li atribuïdes la totalitat de les facultats que no es trobin expressament encomanades a la Junta General per aquests estatuts o per la llei.

FUNCIONS DE LA GERÈNCIA
El Consell d’Administració nomenarà un Director, que reuneixi els requisits legalment exigibles.

En l’acord de nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixin, jerarquia en el seu cas, la seva remuneració, els terminis i causes d’acabament de les seves funcions i de la resta d’aspectes necessaris per a atorgar al seu favor poders de representació de la Societat, amb les facultats que siguin adients per a la seva comesa

Top