Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Empresa  >  Eines de gestió tècnica

Eines de gestió tècnica

Com a principals elements per a la gestió tècnica EMAVSA disposa dels següents elements principals: 

SECTORITZACIÓ

La sectorització consisteix en segmentar el sistema d’abastament en diferents sub-sistemes, definits per característiques comunes. Les millores aconseguides són:

 

 • Subministrar a cada sector segons les característiques tècniques (pressió, cabal, etc), necessàries a cada àmbit (demanda, característiques topogràfiques, etc), i per tant, aconseguir una homogenització del servei.
 • Minimitzar l’impacte de les fuites envers el client (acotació territorial, etc)

 SIG (Sistema d’Informació Geogràfica)

Aquesta aplicació que permet gestionar eficientment la informació que configura la infraestructura bàsica de l’activitat (xarxes d’abastament i sanejament), disposant d’una informació, exacta, actualitzada i centralitzada, que permet realitzar anàlisis complexes de forma ràpida, aconseguint:

 

 • Incrementar la productivitat.
 • Disminuir els costos d’operacions.
 • Ajudar a la presa de decisions, per a la realització d’inversions més efectives.

 SCADA

El sistema de Telecontrol i Supervisió (SCADA), és una aplicació que permet el control de la producció, coneixent en tot moment (on-line) l’estat d’una instal·lació, centralitzant la informació en un centre de control. Aquesta eina permet:

 

 • Automatitzar els processos productius.
 • Generar i gestionar alarmes (situacions crítiques, etc).
 • Facilitar la recepció i gestió de la informació.
 • Actuar a distancia sobre els diferents centres de producció.

MODELS MATEMÀTICS

Els models matemàtics realitzen simulacions del comportament de les xarxes de servei (EPANET a les xarxes d’abastament i SWMM a les xarxes de clavegueram), estudiant les diferents respostes en funció de les condicions de contorn establertes, permetent:

 

 • Realitzar simulacions de les millores previstes, per tal d’avaluar l’impacte respecte a la resta de la xarxa, i definir les inversions més efectives.
 • Simular situacions crítiques, per tal d’avaluar les accions i/o millores a realitzar, i per tant:

Definir procediments per a situacions d’emergència.

Definir millores de futur i dimensionar creixements (Plans Directors).

 

PLANS DIRECTORS

Els Plans Directors dels serveis d’abastament i sanejament tenen per objectiu fonamental esdevenir un element bàsic de planificació que, a partir de les necessitats actuals, prepari els sistemes d’abastament i sanejament per afrontar amb garanties el creixement urbanístic previst per als propers vint-i-cinc anys. És a dir, els Plans Directors persegueixen fer una presentació ordenada i sistematitzada de la informació existent en l’àmbit dels servei d’abastament i sanejament de l’aigua, establir directrius, fites i objectius, formular un pla d’actuacions (estudis, programes i projectes) avaluades tècnicament i econòmica, i programades per als propers anys i avaluar les infraestructures necessàries en els propers desenvolupaments urbanístics de la ciutat.

Per tant aquests documents determinen principalment:

 

 • Diagnosi de la xarxa: definició de les actuacions de millora de la xarxa (traçat, diàmetre, etc.)
 • Prognosi de la xarxa: definició de la xarxa a implantar en els nous sectors previstos al PGOU, de forma que acompleixin els requeriments hidràulics del sector i que redundi a la resta del sistema.
Top