Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Connexió xarxa general

Connexió xarxa general

Què és una connexió a la xarxa general?

S'entén per connexió de servei el tram de canonada d'enllaç entre la xarxa general i la instal·lació particular. En el cas de l’abastament,  el tram de canonada ve limitat en la part de l’abonat, per la vàlvula de registre enfront de la propietat. En el cas del sanejament, es limita per l'arqueta o la unió de la canonada interior particular, situada immediatament per sota de la línia de façana que separa la via pública de la propietat del contractant.

Com s’ha de tramitar?

Cal omplir una sol·licitud i aportar la documentació corresponent. Amb aquestes dades s’elaborarà un pressupost del cost d’execució de la connexió.

La vostra sol·licitud de connexió no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Documentació necessària

  • Fotocòpia NIF sol·licitant.
  • Plànol de situació i d’emplaçament de l’escomesa. 
  • Fotocòpia de la Llicència d’Obres.

Quant costa?

El preu ve determinat segons les característiques de la connexió.

En un termini màxim de 60 dies des de la data de la nostra oferta haureu de fer efectiu el pagament a les nostres oficines (mitjançant efectiu, targeta de crèdit o xec conformat). Transcorregut aquest termini sense que es verifiqui el pagament entendrem que renuncieu a la vostra sol·licitud de connexió i aquesta quedarà sense efecte.

Una vegada realitzada la connexió física com dono d’alta el comptador?

El promotor o constructor haurà de sol·licitar una inspecció tècnica de la nova instal·lació i aportar la següent documentació:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.
  • Marcatge de bateria segellat per l’instal·lador.

Quan el resultat de la inspecció sigui positiu, s’haurà de formalitzar el contracte de subministrament aportant la documentació necessària per a cada cas.

 

Top