Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar

Canvi d'aforament a comptador (individual)

Què és un canvi d’aforament a comptador?

Un canvi d’aforament a comptador és aquell tràmit mitjançant el qual es procedeix a la baixa del contracte d’aforament i simultàniament es fa l’alta de comptador.

Com s’ha de tramitar?

En primer lloc cal omplir una sol·licitud i aportar el DNI o NIF del sol·licitant. S’elaborarà un pressupost del cost de modificació de la connexió.

La vostra sol·licitud de canvi no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quan la connexió (escomesa) ja estigui modificada s’haurà de sol·licitar una inspecció tècnica de la nova instal·lació aportant el butlletí de l’instal·lador, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

Com a últim pas quan el resultat de la inspecció sigui positiu, es realitzarà la baixa del contracte d’aforament i s’haurà de formalitzar el nou contracte de subministrament de comptador.

 

Documentació necessària

Per fer la sol·licitud de canvi d’aforament a comptador:

  •  Fotocòpia del DNI/NIE o NIF sol·licitant.

Per fer la inspecció:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador.

Per fer el contracte de comptador:

  • Fotocòpia del DNI/NIE o NIF.
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada 

Si hi ha canvi de nom caldrà aportar Fotocòpia de l’Escriptura de propietat o del Contracte d’arrendament, Fotocòpia de la Cèdula d’habitabilitat i Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès i Olèrdola només per a usos no domèstics).

Quant costa?

El preu de la modificació de la connexió ve determinat segons les característiques de l’edificació. En alguns casos aquest cost està bonificat.

L’import de l’alta (inclou fiança  inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € però ens els canvis d’aforament a comptador la col·locació està bonificada, per tant l’import a pagar és de 55,08 € (1) i  serà inclòs a la primera facturació de consums de cada contracte.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals i/o per drets de connexió.

 

Top