Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar

Canvi d'aforament a comptador (comunitat de propietaris)

Què és un canvi d’aforament a comptador?

Un canvi d’aforament a comptador és aquell tràmit mitjançant el qual es procedeix a la baixa de tots els contractes d’aforament de l’immoble i simultàniament es fan les altes de comptador per a cada un dels pisos i locals de l’immoble.

Com s’ha de tramitar?

En primer lloc cal omplir una sol·licitud i aportar el NIF de la comunitat de propietaris. S’elaborarà un pressupost del cost de modificació de la connexió.

La vostra sol·licitud de canvi no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quan la connexió (escomesa) ja estigui modificada s’haurà de sol·licitar una inspecció tècnica de la nova instal·lació aportant el butlletí de l’instal·lador i el marcatge de la bateria, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

Com a últim pas quan el resultat de la inspecció sigui positiu, es realitzarà la baixa dels contractes d’aforament i s’hauran de formalitzar el nous contractes de subministrament de comptador per a cada un dels pisos i locals de l’immoble.

Documentació necessària

Per fer la sol·licitud de canvi d’aforament a comptador:

  • Fotocòpia del NIF de la comunitat de propietaris.

Per fer la inspecció:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador. 
  • Marcatge de bateria segellat per l’instal·lador.

Per fer el contracte de comptador de cada pis o local:

Si hi ha canvi de nom caldrà aportar Fotocòpia de l’Escriptura de propietat o del Contracte d’arrendament, Fotocòpia de la Cèdula d’habitabilitat i Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès i Olèrdola només per a usos no domèstics).

Quant costa?

El preu de la modificació de la connexió ve determinat segons les característiques de l’edificació. En alguns casos aquest cost està bonificat.

L’import de l’alta (inclou fiança  inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € però ens els canvis d’aforament a comptador la col·locació està bonificada, per tant l’import a pagar és de 55,08 € (1) i  serà inclòs a la primera facturació de consums de cada contracte.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals i/o reduït per inspecció col·lectiva.

Top