Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar

Canvi d'ús provisional d'obres a definitiu

Què és un canvi de provisional d’obres a ús definitiu?

Un canvi de provisional d’obres a ús definitiu és aquell tràmit mitjançant el qual es procedeix a la baixa del contracte de provisional d’obres i simultàniament es fa l’alta de l’ús definitiu que correspongui (domèstic o comercial).

Com s’ha de tramitar?

Cal sol·licitar una inspecció tècnica de la nova instal·lació aportant el butlletí de l’instal·lador i el marcatge de la bateria, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

Quan el resultat de la inspecció sigui positiu, es realitzarà la baixa del contracte de provisional d’obres i s’haurà de formalitzar el nou contracte per a ús domèstic o comercial.

 

Documentació necessària

Per fer la inspecció:

  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador. 
  • Marcatge de bateria segellat per l’instal·lador.

Per fer el contracte:

  • Fotocòpia de l'Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Fotocòpia de la Cèdula d'habitabilitat (només per a ús domèstic).
  • Fotocòpia de la Llicència de Primera Ocupació (municipis de Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Permís de l’Ajuntament del seu municipi en el cas de canvi de nom (municipis de Les Cabanyes, Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès i Olèrdola només per ús comercial).
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € (1) i us serà inclòs a la primera facturació de consums que rebeu.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, i/o per drets de connexió. En cas de no ser necessari canviar la ubicació del comptador es descomptaran les despeses de col·locació i per tant, l’import serà de 55,08 €.

Top