Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús provisional d’obres

Alta nou contracte ús provisional d'obres

Què és un ús provisional d’obres?

La contractació d’un subministrament d’ús provisional es realitza quan l’aigua s’utilitza per a obres. Aquestes connexions es concedeixen a títol de precari. No obstant això, durant el temps que estan en vigència queden subjectes a les mateixes condicions generals establertes per a la resta de connexions, a més de les que es puguin establir amb caràcter particular.

En cap cas, l’aigua subministrada per a una connexió d’obres pot utilitzar-se per a consum en habitatges i locals. Aquesta connexió pot quedar clausurada automàticament en finalitzar les obres.

Com s’ha de tramitar?

Cal sol·licitar una inspecció prèvia al contracte aportant el butlletí de l’instal·lador, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Documentació necessària

  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Fotocòpia de la Llicència d’Obres.
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Olèrdola, Pacs del Penedès i Vilobí del Penedès).
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la autoritzada.

 Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € (1) i us serà inclòs a la primera facturació de consums que rebeu.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, i/o per drets de connexió.

Top