Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús domèstic

Alta nou contracte ús domèstic

Què és un ús domèstic?

La contractació d’un subministrament per a ús domèstic es realitza quan l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació d’aliments o la higiene personal.

Aquesta modalitat s’aplica exclusivament a habitatges o els seus annexos, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o els garatges, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle.

Com s’ha de tramitar?

Cal sol·licitar una inspecció prèvia al contracte aportant el butlletí de l’instal·lador, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Documentació necessària

  • Fotocòpia de l'Escriptura de propietat, del Contracte de compra-venda o bé del Contracte d'arrendament.
  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Fotocòpia de la Cèdula d'habitabilitat.
  • Fotocòpia de la Llicència de Primera Ocupació (municipis de Vilafranca i Vilobí).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Pacs del Penedès i Vilobí del Penedès).
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € (1) i us serà inclòs a la primera facturació de consums que rebeu.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, i/o per drets de connexió.

Top