Avaries 24h 900 500 009 Tel�fono Aver�as
Buscar
de març 04, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Alta nou contracte  >  Ús boca contra incendi

Alta nou contracte ús boca contra incendi

Què és un ús contra incendis?

La contractació d’un subministrament per a ús contra incendis es realitza quan l’aigua s’utilitza exclusivament per a un servei d’extinció d’incendis. La instal·lació de les xarxes interiors d'incendis han de ser sempre independents de les altres que pugui tenir la finca i no pot connectar-s'hi cap derivació per a altres usos.

Com s’ha de tramitar?

Cal sol·licitar una inspecció prèvia al contracte aportant el butlletí de l’instal·lador, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contractació.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Documentació necessària

  • Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Fotocòpia del document que acrediti que la instal·lació s’ha realitzat conforme a la normativa vigent (certificat tècnic, llicència municipal, projecte d’instal·lació, etc.) on consti el nombre de boques d’incendi.
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Permís de l’Ajuntament del seu municipi (municipis de Les Cabanyes, Olèrdola, Pacs del Penedès i Vilobí del Penedès).
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s'haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

 Quant costa?

L’import de l’alta (inclou fiança, inspecció i col·locació del comptador) és de 93,77 € (1) i us serà inclòs a la primera facturació de consums que rebeu.

(1) Segons el cas, aquest import es pot veure incrementat per inspeccions addicionals, i/o per drets de connexió.

 

Top